Pravidla RC Modell Car Clubu Brno

Vzhledem K tomu, že v následujících sezónách chceme zkvalitnit jak organizaci závodů, závodní dráhu i její zázemí, tak aby byli spokojeni nejen závodníci, ale i diváci ( tím i ty ), je zapotřebí pomoci všech členů klubu.

Proto byla přijata na členské schůzi následující opatření.

1) Každý člen RC MCC Brno je povinen zaplatit do 1.3. příslušného roku roční příspěvek  ve výši stanovené na členské schůzi.
Od r. 2018 platí : do 15 let musí být členem klubu zákonný zástupce
15-18 let + důchodci 500,-
ostatní 700.-
klubový účet: 2400168581/2010 -FIO banka

Noví členové zaplatí příspěvek při registraci do klubu, nárok na vlastní klíč od dráhy jim bude přiznán po odpracování 10-ti brigádnických hodin.V případě, že bude nový člen mít zájem o vlastní klíč dříve, uhradí zálohu na brigády ve výši 1000,- Kč, která mu bude po odpracování vrácena.

Členové, kteří v předchozím roce odpracovali více jak dvojnásobek předepsaných brigádnických hodin bude snížen členský příspěvek na 50%.

2) Každý člen v závodní sezóně (od 1.3.do 30.11. příslušného kalendářního roku) přispěje svojí účastí  15-ti   brigádnickými hodinami na úpravu tratě, okolí tratě (10 hod.) a zajišťování závodů (5hod.). V připadě, že se nebude moci z nejrůznějších důvodů brigád nebo organizace závodů zůčastnit, má možnost uhradit klubu prostřednictvím pokladníka za každou neodpracovanou hodinu 200,- Kč ( platí pro každého, kdo vstoupí na trať s modelem) pokud tak neučiní ztrácí výhody sníženého startovného a vlastního klíče od dráhy na následující rok, při opakování bude vyloučen z klubu.

Pro členy, kteří nemohou ze zdravotních důvodů fyzicky pracovat odpracují svou část formou pomoci při pořádání závodů

Startovné pro členy klubu, kteří mají včas zaplaceny příspěvky a do 1. závodu odpracováno min. 5 brigádnických hodin bude 50% ( Jedná se o závody pořádané vlastním klubem).

3) Přílohou pravidel je  kalendář závodů na vlastní dráze a plánovaných brigád pro každý rok.(Informace o brigádách a závodech budou vždy včas vyvěšeny na klubových
stránkách www.rcautomodely.com)

4) Každý první čtvrtek v 18.00 hod v závodní sezóně se bude konat na dráze setkání za účasti člena výboru RC MCC Brno nebo člena výborem pověřeného.

5) V průběhu ledna či února následujícího roku bude na výroční schůzi (VH) zhodnocena činnost klubu a jeho členů a provedeno finanční vyrovnání s klubem.

UPOZORNĚNÍ !!!!!

V případě nerespektování výše uvedených bodů bude ukončeno členství v klubu RC MCC Brno a tím možnost vstupu na trať s modelem.